Statuut

I Üldsätted

1. Käesolevate tingimustega sätestatakse Ida-Viru Loomefondi tegutsemiskord ja toetuse andmise ning kasutamise tingimused.

2. Ida-Viru Loomefondi eesmärgiks on elavdada kultuurielu ning kasvatada kultuuri- ja loomesektori ettevõtlusaktiivsust, suurendada Ida-Virumaal ühiskondlikku sidusust ja tugevdada kogukondi, kaasates selleks avaliku sektori ja erasektori rahastuse.

3. Ida-Viru Loomefondi tööd korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK). IVEK korraldab rahaliste vahendite kaasamise, fondi teabe ja taotlusmaterjalide avalikustamise, taotluste vastuvõtmise ja toetuste eraldamise; sõlmib taotlejatega lepingud, kontrollib aruandeid ja teeb väljamakseid.

4. Terminid.

4.1 Toetuse taotleja on juriidiline isik,

4.1.1 mis on registreeritud Ida-Virumaale või mille projektitegevus realiseeritakse Ida-Virumaal;
4.1.2 ei oma taotlemise ajal Eestis riiklike maksude ja sotsiaalmaksete võlgu;
4.1.3 taotluse esitamisel on taganud ettevõtlusprojektide puhul vähemalt 50% projekti kogumaksumuse rahastusest ning mittetulunduslike projektide puhul vähemalt 30% projekti kogumaksumuse rahastusest.
4.1.4 kavatseb projekti realiseerida taotluse esitamisest 12 kuni 36 kuu jooksul.

4.2 Abikõlblikud kulud – kulud, mis on käesoleva statuudi tingimuste kohaselt toetatavad.
4.3 Abikõlbmatud kulud – kulud, mis ei ole käesoleva statuudi tingimuste kohaselt toetatavad.
4.4 Toetuse saaja – toetuse taotleja, kellega on sõlmitud kaasfinantseerimisleping.
4.5 Projekti toetus – minimaalne projekti toetus on 3000.- eurot ja maksimaalne 15 000.- eurot.
4.6 Projekti realiseerimine – projekti toetatud tegevuste teostamine.
4.7 Nõukogu – Ida-Viru Loomefondi toetuste andmist ja kasutamist otsustav organ. Nõukogu koosseisu määravad Ida-Viru Loomefondi rahastavad partnerid.

5. Toetuse saajatega sõlmitakse kaasfinantseerimislepingud antud toetuse kasutamiseks.

II Riigiabi

6. Ida-Viru Loomefondi toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi, kui seda antakse fondile eraldatud riigi või kohaliku omavalitsus rahadest, see annab toetuse saajast ettevõtjale majandusliku eelise ning kahjustab konkurentsi.

7. Toetuse saaja on riigiabi või vähese tähtsusega abi korral kohustatud järgima riigiabi reegleid, arvestades riigiabina käsitletava Ida-Viru Loomefondi ja muude riigiabi toetuste summaarset suurust. Vähese tähtsusega abina saadav toetus ei tohi taotlemise aastal ja kahel eelneval majandusaastal kokku ületada 200 000 eurot.

8. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisega seonduvaid dokumente säilitatakse 10 aastat alates viimase riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise päevast.

III Kutse taotlemisele

9. IVEK avaldab Ida-Viru Loomefondi veebilehel teabe toetuse taotlemise tingimustest ja antud toetustest. Ida-Viru Loomefondi infot avaldatakse võimalusel teistes infokanalites.

10. Toetuste taotlemiseks korraldatakse taotlusvoore, mille kohta avaldatakse teade Ida-Viru Loomefondi veebilehel.

IV Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud

11. Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud teenuse osutajatele või kauba müüjatele, kelle püsiv tegevuskoht on Ida-Viru maakonnas. Nõukogu võib erandkorras, oma äranägemisel lugeda abikõlblikuks ka muude teenuse osutajate kulud, mis tema hinnangul osutuvad Ida-Viru Loomefondi eesmärkidele vastavaks.

12. Abikõlblikud kulud on tehtud alates taotluse esitamise kuupäevast ja on seotud projekti
taotluses toodud eesmärkide saavutamiseks ja vajalike tegevuste ellu viimisega.

13. Abikõlbmatud kulud on:

13.1 kulud, mis ei ole algselt mõeldud või vajalikud projekti realiseerimiseks;
13.2 kulud taotleja taristule;
13.3 käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane;
13.4 panga teenustasu ja intressid, panga garantiide tasud;
13.5 sularahaga tasutud kulud;
13.6 muud Nõukogu hinnangul abikõlbmatuks loetud kulud, mis ei ole seotud projekti realiseerimisega.

14. Kui taotlusest või aruandlusest ilmneb, et ostetavaid kaupu või teenuseid kasutatakse isiklikul otstarbel, siis toetust ei anta või ei maksata välja.

V Taotluse esitamine

15. Taotlused tuleb esitada taotlusvoorus märgitud tähtajal. Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas märtsis ja novembris. Taotlus esitatakse elektroonilises vormis digitaalselt allkirjastatult.

16. Taotlused projektidele, mis taotluse esitamise hetkeks on realiseeritud ei ole toetatavad.

17. Taotlus peab sisaldama Ida-Viru Loomefondi toetuse taotluse vormis nõutavaid andmeid, sealhulgas taotleja, teostatava projekti ja taotletava toetuse andmeid, projekti tulude ja kulude andmeid.

18. Taotlus esitatakse eesti keeles. Taotlus peab olema allkirjastatud taotleja allkirjaõigusliku esindaja poolt.

19. Kui seoses taotlemisega on vaja hoida ärisaladust, siis peab toetuse taotleja seda taotluses märkima.

20. Toetust ei anta projektidele, mis õhutavad religioosset viha ja rassismi, kujutavad mõttetut vägivalda või sisaldavad inimväärikust alandavat propagandat.

VI Taotluste hindamine ja tulemuste avalikustamine

21. Taotluste hindamisel välditakse huvide konflikti. Taotluste hindamisel on keelatud osaleda isikul, kellel on huvide konflikt või kelle puhul võib tekkida kahtlus tema erapooletuses. Huvide konflikt statuudi tähenduses on olukord, kus taotluse hindajal või või muul isikul, kes on kaasatud taotluse hindamiseks või kes võib muul moel mõjutada taotluse hindamise tulemust, on otseselt või kaudselt majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitleda tema erapooletust või sõltumatust kahjustavatena korruptsiooniseaduse § 5, § 7 ja § 11 lg 1 tähenduses.

22. Projektide hindamise korraldab Nõukogu. Nõukogu võib määrata taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks eksperdid.

23. Taotluste läbivaatamine toimub kahes etapis:

23.1 esimeses etapis hinnatakse taotluse nõuetele tehnilist vastavust, vajadusel tehakse ettepanek parandada või täiendada taotlust ja hinnatakse taotluse sisulist vastavust Ida-Viru Loomefondi eesmärkidele;
23.2 teises etapis tehakse hinnatakse taotluse projekti sisuliselt ja määratakse toetuse kaasfinantseerimise maksimaalne määr.

24. Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb Nõukogu. Nõukogu määrab ise oma tegevuse protseduurireeglid. Otsused tehakse Nõukogu koosolekutel avaliku hääletuse teel. Taotluse rahuldamiseks on vajalik Nõukogu lihthäälteenamus.

25. Taotluse hindamise käigus võib:

25.1 kuulata ära toetuse taotleja projekti esitlemiseks ja küsimustele vastamiseks;
25.2 kutsuda eksperte arvamuse andmiseks.

26. Nõukogu otsustab taotluse üle mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates terviktaotluse (st koos kõigi muudatuste ja parandustega) esitamisest.

27. Nõukogu otsuses taotlus rahuldada märgitakse Ida-Viru Loomefondi kaasfinantseerimise määr ja toetuse väljamaksmise korra.

28. Nõukogu otsustab iga taotluse rahuldamist või mitterahuldamist eraldi. Nõukogu otsus avalikustatakse Ida-Viru Loomefondi veebilehel.

29. Juhul kui toetuse taotleja on esitanud taotluses teadlikult valeandmeid või taotluste hindamise käigus üritanud mõjutada otsustamist on toetuse andjal õigus toetust mitte väljastada või küsida juba väljastatud toetus tagasi.

VII Kaasfinantseerimisleping

30. IVEK sõlmib taotlejaga kirjaliku kaasfinantseerimislepingu pärast kõigi kehtestatud nõuete täitmist. Enne lepingu allkirjastamist ei ole taotluse rahuldamine Ida-Viru Loomefondile ja IVEK-ile siduv.

31. Kaasfinantseerimisleping allkirjastatakse, kui Ida-Viru Loomefondi on eraldatud vähemalt toetuse suuruse ulatuses raha. Enne allkirjastamist on Ida-Viru Loomefondil õigus vajaduse korral vähendada planeeritava toetussumma suurust vastavalt Ida-Viru Loomefondi olemasolevale raha hulgale ja IVEK võib keelduda kaasfinantseerimislepingu allkirjastamisest, kui Ida-Viru Loomefondile raha ei eraldata.

32. Heakskiitev otsus kaasfinantseerimise kohta kehtib kuni kaks kuud pärast Nõukogu otsust. Selle perioodi jooksul tuleb kaasfinantseerimisleping allkirjastada. Nimetatud perioodi võib Nõukogu otsusel pikendada taotleja põhjendatud avalduse alusel.

33. Kaasfinantseerimislepinguga kehtestatakse projekti realiseerimise ajakava, Ida-Viru Loomefondi maksimaalne kaasfinantseerimise määr ja muud tingimused, mis on projekti realiseerimisel siduvad.

VIII Toetuse maksmine

34. Toetus makstakse välja vastavalt kaasfinantseerimislepingule ning Nõukogu otsusele.

35. IVEK vaatab läbi projekti realiseerimise aruande, toetuse kasutamise aruande 30 tööpäeva jooksul, kaasates vajadusel eksperte. Hindab kas projekti realiseerimine, toetuse kasutamine vastasid kaasfinantseerimislepingule. Seejärel esitab informatsiooni aruannete kohta teadmiseks Nõukogule.

36. Aruannete kinnitamise korral arvutab IVEK toetuse saajale väljamakstava toetussumma suuruse vastavalt kaasfinantseerimise lepingule.

37. IVEK-il on õigus küsida täiendavat teavet ja dokumentaalseid tõendeid, mis tõendavad projekti realiseerimisel tehtud kulutusi.

38. Kulutuste dokumentaalsed tõendid on järgmiste dokumentide koopiad:

38.1 arved;
38.2 panga kinnitatud maksekorraldused arvete maksmiseks;
38.3 muud raamatupidamise algdokumendid.

39. Nõukogul on õigus väljamakstavat toetussummat vähendada või keelduda välja maksmisest, kui:

39.1 toetuse saaja kulud on turuhinnast ebamõistlikult kõrgemad;
39.2 toetuse saaja jätab projekti realiseerimise aruande põhjenduseta ja eelneva
teavituseta tähtajaks esitamata.

40. Nõukogul on õigus antud toetust mitte välja maksta, kui toetuse saaja:

40.1 on Ida-Viru Loomefondi Nõukogu või IVEK-it mis tahes viisil eksitanud;
40.2 on jätnud nõutud dokumendid tähtajaks esitamata ning ei ole sellest eelnevalt teavitanud;
40.3 on teinud toetuse kulutusi mittesihipäraselt.

41. Projekti realiseerimise käigus on IVEK-il õigus kaasata eksperte, et hinnata projekti sisulise realiseerimise vastavust taotluses esitatule ja abikõlblike kulude suuruse vastavust turuhindadele.

IX Toetuse taotleja õigused ja kohustused

42. Toetuse taotlejal on õigus esitatud taotlus tagasi võtta.

43. Toetuse taotlejal on kohustus tagada taotlusega esitatud teabe õigsus. Valeandmete esitamise korral taotlust ei rahuldata või võib juba väljamakstud toetuse tagasi nõuda.

44. Toetuse taotlejal on kohustus järgida statuudi ja kaasfinantseerimislepingu tingimusi.

45. kasutada rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning teha projekti kulud mõistliku hinnaga, tagades parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte ning vältides konkurentsi kahjustavat huvide konflikti.

46. Toetuse saajal on kohustus anda teavet projekti realiseerimise kohta ning tagada IVEK-i Ida-Viru Loomefondi koordineerival töötajal või Nõukogu liikmel juurdepääs projekti ettevalmistamisele ja sündmusele.

X Lõppsätted

47. IVEK töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on isiku tuvastamine ning toetuse andmise ja kasutamise tingimustele vastavuse kontrollimine.

48. Pärast kaasfinantseerimislepingu allkirjastamist kohustub toetuse saaja lisama projekti teavitusmaterjalidesse Ida-Viru Loomefondi nimetuse või logo.

49. Taotleja annab kaasfinantseerimislepingus IVEKi-le ja Ida-Viru Loomefondi partneritele õiguse kasutada mittekommertslikult oma turundustegevuses sündmusest talletatud materjale.

50. Toetuse andmise ja toetuse maksmise otsust võib vaidlustada kaebuse esitamisega IVEK-ile.